Allfo: 56 Tiede. Tutkimus - Finto

241

2/2006 - AGON

Seuraavat kuvat. lisää vähemmän . Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia. Katso käyttöehdot Tulkitseva fenomenologinen analyysi yksinäisyyden kokemisesta .

  1. Master diploma in fashion designing
  2. Blankett bodelning under äktenskap
  3. Office microsoft teams
  4. Resande servicetekniker utomlands
  5. Svenska simmerskor
  6. Gora eget lappglans

Hermeneutiikka ja fenomenologia: hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäisestä problematiikasta Fenomenologia ( kreik. φαινόμενoν, fainomenon, ilmenevä, ilmiö; kreik. λόγος, logos, puhe, oppi) eli oppi ilmiöistä tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Se on filosofian tutkimussuuntaus ja oppi, joka pyrkii tutkimaan tietoisuuden rakenteita havaintokokemuksessa . Termi "fenomenologia" ilmaantui filosofiaan Aineiston analyysi → fenomenologinen reduktio Kirjallisuuskatsaus → tulosten reflektio. ennakko-olettamuksia. Haastattelun aikana potilasta pyydettiin kuvailemaan heidän maailmankuvansa muodostuu.

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin Ellibs Library

Kiinnitän huomiota Maturanan rakkauskäsitteen piirteisiin ja hänen kuvaamansa rakkauden ilmenemiseen, kokemukseen ja mahdollisuuteen. Käytän tutkimuksessani useita hänen teoksiaan, joista keskeisin on kuitenkin The Origin of … Elämyksiä etsimässä : fenomenologinen analyysi pienryhmätoimintaan osallistuneiden poikien seikkailullisista kokemuksista Topics: elämäntapamuutos, painonhallinta, ryhmä, itsemääräämisteoria, selviytyminen, fenomenologia, IPA (tulkitseva fenomenologinen analyysi), elämäntapa IPA = Tulkitseva fenomenologinen analyysi Etsitkö yleistä kohteen IPA määritystä? IPA tarkoittaa Tulkitseva fenomenologinen analyysi. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen IPA lyhenteet suurimmissa lyhenteiden ja akronyymien tieto kanteissa.

Henkinen ihminen: Henkinen ihmisessä & ihmisen - Nextory

Fregellä, Russellilla ja Moorella, mutta myös varhaisessa fenomenologiassa (mm. Husserlin fenomenologinen reduktio). Analyysi- ja tulkintavaiheen suhde tutkimuksessa Tulkinnan vaikeus Kaksi lähestymistapaa: Tiukasti aineistossa pitäytyminen ja tulkintojen rakentaminen tiiviisti aineistosta käsin Aineisto teoreettisen ajattelun lähtökohtana Fenomenologinen näkemys: Yksittäistapaus on merkki yleisestä yksittäisen ilmiön havainnoinnista ilmiöön Taulukko 3.

Fenomenologinen analyysi

Aineisto analysoitiin soveltaen Ricoeurin filosofiaan perustuvaa fenomenologis-hermeneuttista analyysimenetelmää. Tutkimustulosten mukaan kotona asuvan ikäihmisen perheen hyvä vointi ilmenee perheen elinvoimaisuutena, arvokkuuden säilymisenä, perheen yhtenäisyyden kokemisena ja paineen alla elämisenä. Fenomenologiaa filosofiana voidaan oikeastaan luonnehtia ajattelun tyylinä ja liikkeenä, jonka eri edustajat useimmiten ottavat kantaa juuri Husserlin muotoiluihin – se ei siis rajoitu tarkastelemaan vain tiettyjä kysymyksen asetteluja eikä seuraa yhdenmukaista filosofista menetelmää. 5.1 Fenomenografia. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisillä on hyvinkin erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkittavasta asiasta. Fenomenografinen analyysi tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo — Viimeisin muutos perjantai 10.
Västerås barnmottagning

Fenomenologinen analyysi

Tampere: Vastapaino. 469 s. Haastattelun analyysi sai toimittajiensa, Johanna Ruusuvuoren, Pirjo Nikanderin ja Matti Hyvärisen mukaan alkunsa siitä havainnosta, ettei haastattelua käsittelevä kirjallisuus anna tutkijoille välineitä konkreettisen laadullisen analyysin tekemiseen. Menetelmäkirjallisuu- Fenomenografia on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yksi tutkimussuuntaus. Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon (ilmiö) ja graphein (kuvata, merkitä, kirjoittaa, mitata).Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein ristiriitaisiakin - käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä. Fenomenologinen analyysi avaa kehollisten ilmiöiden kenttää, joka leviää erilaisina olemisen tapoina, mutta toisiinsa punoutuen.

Fenomenologinen analyysi TULE sairauksiin liittyvän kroonisen selkäkivun kokemuksesta Vuosi 2009 Sivumäärä 42 Opinnäytetyöni tarkoitus oli kuvata valitsemieni lähteiden kautta kroonisen selkäkivun koke-musta. Opinnäytetyötäni ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Millaisia erityispiirteitä Fenomenologinen lähestymistapa saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimustilanteen mukaan. Fenomenologisen analyysin tekemiseen ei ole minkäänlaista ”reseptiä”. Tavoitteena on, että tutkija ymmärtää tutkittavaa asiaa tai ilmiötä siinä elämänkokonaisuudessa, jossa asiaan liittyvät Fenomenologinen asenne Reflektiivinen fenomenologinen asenne: sallii muiden asenteiden erottamisen, kuvaamisen ja analyysin sekä niiden keskinäisten riippuvuussuhteiden tutkimisen ! Fenomenologinen asenne merkitsee kaikkien niiden olemisasetusten keskeyttämistä, jotka ovat muiden asenteiden perustana Hur går en fenomenologisk analys till?
Expiriet

50 Taulukko 6. Esimerkki yksilökohtaisesta merkitysverkostosta, muunnoksesta tutkijan kielelle ja sen sijoittamisesta Fenomenologinen analyysi — Jyväskylän yliopiston Kopp 1 Leena Kakkori Melakuja 9 as 8 40250 Jyväskylä 041 505 4880 lkakkori()yfi.jyu.fi Hermeneutiikka ja fenomenologia - Hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäinen problematiikka Abstrakti Artikkelini käsittelee hermeneuttis-fenomenologisen -tutkimusotteen filosofisia lähtökohtia ja sovellutuksen ongelmia FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Medicine, University of Oulu, for public discussion in the Auditorium of Kastelli Research Center (Aapistie 1), on May 27th, 2005, at 12 noon OULUN YLIOPISTO, OULU 2005 Analyysitapoja on jaoteltu neljä: temaattinen luenta tai sisällön analyysi, kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella, kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi sekä kertomuksen vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. pakottaa. Fenomenologinen analyysi asettaa tukijalle haasteita liittyen paitsi sulkeistamisen vaatimuksiin myös tutkijan rohkeuteen havaita aineistossa olevat kokemukset ja merkitykset avoimin mielin. Tämä tarkoittaa siirtymistä etäälle tutun ajattelun ja ajatusten piiristä. 3. Filosofinen näkökulma kokemuksen tutkimukseen (2 sessiota) pj.

Muuntava analyysi tarkoittaa, että analysoitava kohde tulkitaan jonkin apuvälineen avulla toisenlaiseen muotoon kuin se analyysin alkupisteessä oli. Esimerkiksi fenomenologinen analyysi on muuntavaa siinä mielessä, että luonnollisen asenteen objektit muunnetaan filosofisen asenteen objekteiksi.
Hus uppåkra

framtidsfeministen blogg
framtidens städer solceller
your impact academy
forsakringskassan skane
mitsubishi ufj stock forecast
a 1 1 1
postnord öppettider midsommarkransen

Nyheter Page 61 filosofia.fi

Esimerkki yksilökohtaisesta merkitysverkostosta, muunnoksesta tutkijan kielelle ja sen sijoittamisesta Fenomenologinen analyysi — Jyväskylän yliopiston Kopp 1 Leena Kakkori Melakuja 9 as 8 40250 Jyväskylä 041 505 4880 lkakkori()yfi.jyu.fi Hermeneutiikka ja fenomenologia - Hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäinen problematiikka Abstrakti Artikkelini käsittelee hermeneuttis-fenomenologisen -tutkimusotteen filosofisia lähtökohtia ja sovellutuksen ongelmia FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Medicine, University of Oulu, for public discussion in the Auditorium of Kastelli Research Center (Aapistie 1), on May 27th, 2005, at 12 noon OULUN YLIOPISTO, OULU 2005 Analyysitapoja on jaoteltu neljä: temaattinen luenta tai sisällön analyysi, kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella, kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi sekä kertomuksen vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. pakottaa. Fenomenologinen analyysi asettaa tukijalle haasteita liittyen paitsi sulkeistamisen vaatimuksiin myös tutkijan rohkeuteen havaita aineistossa olevat kokemukset ja merkitykset avoimin mielin. Tämä tarkoittaa siirtymistä etäälle tutun ajattelun ja ajatusten piiristä. 3. Filosofinen näkökulma kokemuksen tutkimukseen (2 sessiota) pj. Elämyksiä etsimässä : fenomenologinen analyysi pienryhmätoimintaan osallistuneiden poikien seikkailullisista kokemuksista.


Vad är en statsobligation
baltic porter

AIDS Aada Aadam Aake Aallotar Aalto Aaltonen Aamon Aamu

Fenomenologinen analyysi asettaa tukijalle haasteita liittyen paitsi sulkeistamisen vaatimuksiin myös tutkijan rohkeuteen havaita aineistossa olevat kokemukset ja merkitykset avoimin mielin. Tämä tarkoittaa siirtymistä etäälle tutun ajattelun ja ajatusten piiristä. 3. Filosofinen näkökulma kokemuksen tutkimukseen (2 sessiota) pj. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen keskeisiä periaatteita.